Procesant pagament...
AVIS LEGAL
INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l'Article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (*LSSI-CE), s'informa que el titular del lloc web https://www.sdespierto.es/ és:
FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT, amb  CIF G-64555204 i domicili social en C/ BALMES, 104  3r 1a  (08008)  BARCELONA, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2378. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: [email protected].

OBJECTE

La present pàgina web https://www.sdespierto.es/, propietat de FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT ha estat creada i dissenyada per a donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'internet, a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat.

El present avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d'aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

USUARI

La utilització d'aquesta pàgina Web li atribueix la condició d'usuari d'aquesta.

Es recomana a l'usuari que llegeixi atenta i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l'accés i ús a https://www.sdespierto.es/  o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l'avís legal en el moment de l'accés sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, quedant FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT facultada per a denegar o retirar l'accés i ús de la Web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per  FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

ÚS NO AUTORITZAT

L'usuari d'aquest lloc web es compromet a no fer ús del mateix per a finalitats o activitats il·legals o il·lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats en la nostra web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat en el nostre lloc web per FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT, els seus agents, directius, filials i/o empleats.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

MODIFICACIONS

FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats,  programes  d'ordinador    necessaris  per a     el seu funcionament,  accés  i  ús,  etc.), titularitat  de  FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT.  Seran,  per tant,    obres protegides  com a  propietat  intel·lectual  per l'ordenament  jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en  aquest  camp,  com  els  tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport  i    per qualsevol  mitjà  tècnic,  sense  l'autorització    de  FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT.

L'usuari    es compromet    a  respectar  els  drets  de  Propietat  Intel·lectual  i  Industrial titularitat de FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre    suport  físic  sempre que      sigui,  única  i  exclusivament,  per a     el seu ús personal  i  privat. Les al·ludides marques comercials són d'ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment l'usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials de FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT com a vincles  sense el seu previ consentiment per escrit.

Encara en el cas que l'usuari descarregui en la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, això no li atorgarà dret algun sobre aquestes, atès que FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets d'aquestes.
L'usuari    haurà d'abstenir-se    de  suprimir,  alterar,  eludir  o  manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en   les pàgines de FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.