Procesant pagament...
POLÍTICA DE PRIVACITAT
DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat:    FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT
NIF: G-64555204
Adreça postal:     C/ BALMES, 104 3r 1a (08008) BARCELONA
Telèfon:   930077017
Correu electrònic:    [email protected]
Dades de contacte del Responsable de Privacitat:           

FINALITAT AMB LA QUAL ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per a les següents finalitats:
- Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdors.
- Gestió de centres d'acolliment i assistencials.
- Gestió i comunicació de les consultes en la web.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran:
- Mentre es mantingui la relació comercial.
- Les dades es conservaran durant el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats.
- Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l'interessat.
- Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejats.
- En el moment en què expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes.

LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

- El tractament es realitza sobre la base d'una relació contractual.
- El tractament es realitza sobre la base del consentiment de l'interessat.

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN


Les dades se cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a la FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT, així com als tercers necessaris amb els quals sigui obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

ELS DRETS DELS INTERESSATS

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?
- Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT està tractant dades personals que li interessin, o no.
- Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, en tot cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recaptats.
- Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
- En determinades circumstància previstes en l'article 18 del *RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservessin per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals, que li incumbeixin, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

COM POT EXERCIR ELS DRETS?
- Mitjançant un escrit dirigit a la FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT, C/ BALMES, 104 3r 1a (08008)  BARCELONA
- Mitjançant un escrit dirigit a la FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT a l'adreça de correu electrònic: [email protected]

QUE VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?
Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.