Skip to content Skip to footer
Únete a Soñar Despierto

Extutelats

Col·labora

Projectes Extutelats

Els menors que resideixen en centres d'acollida procedeixen de famílies desestructurades i han passat a estar sota el sistema de protecció de menors per diversos motius; maltractaments, abusos sexuals, alcoholisme o drogoaddicció dels pares, abandonament o desatenció, entre d'altres.

Per a tots ells, l'Estat ofereix una assistència que dura fins als 18 anys, moment en què es veuen obligats a abandonar el centre i convertir-se en adults de la nit al matí amb escassos recursos tant materials com econòmics.

Soñar Despierto vol, amb els seus programes per a joves ex-tutelats", ajudar els "menors majors" en el seu procés d'independència, oferint-los les mateixes oportunitats que a qualsevol altre jove de la seva edat, a través de:

col·labora

Et necessitem!
Ajudeu-nos a seguir creixent

Plinko