Skip to content Skip to footer

Dades del responsable de tractament de les seves dades

Identitat: FUNDACIÓ SOMIAR DESPERT 
NIF: G-64555204 
Adreça postal: C/ BALMES, 104 3r 1a (08008) BARCELONA 
Telèfon: 930077017 
Correu electrònic: sd@sdespierto.es

Finalitat amb la qual es tracten les seves dades

Tractem les seves dades de caràcter personal per a les finalitats següents:
– Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdors.
– Gestió de centres d'acollida i assistencials.
– Gestió i comunicació de les consultes al web.
PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran:
– Mentre es mantingui la relació comercial.
– Les dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats.
– Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l'interessat. – Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades.
– En el moment en què expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes.

Legitimació per al tractament de les seves dades

– El tractament es realitza en base a una relació contractual.
– El tractament es realitza en base al consentiment de l'interessat.

 

Destinataris de les dades de caràcter personal i tipus de dades que es tracten

Les dades se cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a la FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO, així com als tercers necessaris amb els quals sigui obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.
ELS DRETS DELS INTERESSATS

¿Cúales són els seus drets?

– Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO està tractant dades personals que li interessin, o no.
– Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, en tot cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recaptades.
– Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals. – En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
– En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals, que li incumbeixin, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com pot exercir els seus drets?

– Mitjançant un escrit adreçat a la FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO, C/ BALMES, 104 3r 1a (08008) BARCELONA
– Mitjançant un escrit dirigit a la FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO a l'adreça de correu electrònic: sd@sdespierto.es

Quines vies de reclamació existeixen?

Si considera que els seus drets no s' han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l' Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l' Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Plinko